Small Logo /w White Background

WMBA Logo

Small Logo /w White Background (276×150)